ค้นหาหนังสือ / วารสาร / สื่อโสตฯ / e-Books / e-Theses  

ค้นหาบทความวารสาร

ยืมหนังสือ

ตรวจสอบข้อมูลการยืม/ยืมต่อ/preferred search

ชื่อ - สกุล
รหัสนักศึกษาหรือบาร์โค้ด

วิธีการยืมหนังสือต่อ
Search EBSCO Discovery Service:   Keyword Title Author

ThaiLISlogo

Search PULINET Catalog sharing:


Keyword Title Author

New Arrivals

REFERENCE DATABASES

Online Databases
ฐานข้อมูลทางวิชาการที่ให้บริการผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาผ่านทางอินเตอร์เน็ต

Theses Online
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รวบรวมศิลปะนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยศิลปากร นำเสนอเป็นข้อมูลฉบับเต็มในรูปแบบดิจิทัล

E-book Collection
รวบรวม e-Book ที่จัดซื้อจากสำนักพิมพ์ต่างๆ และ e-Book ที่หอสมุดจัดทำเอง ทั้งที่เป็นหนังสือทางวิชาการ บทความวารสาร งานวิจัย หนังสือหายาก จุลสาร ฯลฯ

NEWS & ACTIVITIES

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หอสมุดสาขาวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หอสมุดสาขาวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หอสมุดสาขาวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หอสมุดสาขาวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หอสมุดสาขาวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร

CENTRAL LIB ACTIVITIES

ONLINE EXHIBITIONS

หนังสือเกี่ยวกับรัชกาลที่ 9 จัดทำโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร

งานช่างของในหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับงานศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร

King Bhumibol Adulyadej and his versatility in the arts & design Silpakorn University

ในหลวงกับศิลปวัฒนธรรม

โครงการอนุรักษ์ภาพฝีพระหัตถ์ และจิตรกรรม ที่ประดับบนพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 50

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติ เป็นปีที่ 50

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสถาปัตยกรรมไทย