ค้นหาหนังสือ / วารสาร / สื่อโสตฯ / e-Books / e-Theses  

ค้นหาบทความวารสาร

ยืมหนังสือ

ตรวจสอบข้อมูลการยืม/ยืมต่อ/preferred search

ชื่อ - สกุล
รหัสนักศึกษาหรือบาร์โค้ด

วิธีการยืมหนังสือต่อ
Su logo Search EBSCO Discovery Service:   Keyword Title Author

ThaiLISlogo

Search PULINET Catalog sharing:


Keyword Title Author

ThaiLISlogo

eBook Academic Collection:


ThaiLISlogo

Business Source Ultimate:


New Arrivals

REFERENCE DATABASES

Online Databases
ฐานข้อมูลทางวิชาการที่ให้บริการผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาผ่านทางอินเตอร์เน็ต

Theses Online
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รวบรวมศิลปะนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยศิลปากร นำเสนอเป็นข้อมูลฉบับเต็มในรูปแบบดิจิทัล

E-book Collection
รวบรวม e-Book ที่จัดซื้อจากสำนักพิมพ์ต่างๆ และ e-Book ที่หอสมุดจัดทำเอง ทั้งที่เป็นหนังสือทางวิชาการ บทความวารสาร งานวิจัย หนังสือหายาก จุลสาร ฯลฯ

NEWS & ACTIVITIES

การอ่าน สำคัญที่ใจ ต้องใจรัก ใจสู้และตั้งใจ
Library Everywhere  โครงการที่ห้องสมุดออกพบปะทุกท่าน
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Creative Silpakorn
งานมหกรรมหนังสือสื่อการเรียนรู้ และการออกร้านจำหน่ายหนังสือ
Application ที่ให้บริการในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ
ฉบับที่ 2 ไตรมาส 2-3 ประจำปี 2560
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากรเชิญชมนิทรรศการฯ

CENTRAL LIB ACTIVITIES

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น.

ONLINE EXHIBITIONS

หนังสือเกี่ยวกับรัชกาลที่ 9 จัดทำโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร

งานช่างของในหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับงานศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร

King Bhumibol Adulyadej and his versatility in the arts & design Silpakorn University

ในหลวงกับศิลปวัฒนธรรม

โครงการอนุรักษ์ภาพฝีพระหัตถ์ และจิตรกรรม ที่ประดับบนพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 50

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติ เป็นปีที่ 50

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสถาปัตยกรรมไทย