คณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการ SULib KM Day 2017...