สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแจ้งปิดบริการหอสมุดฯ ทั้ง 3 วิทยาเขต และหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันศุกร์ที่ 28 ธ.ค. 2561 เนื่องจากสำนักหอสมุดกลาง จัดเตรียมความพร้อมในการทำงานให้สอดคล้อง กับระบบบริหารทรัพยากรองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP)