สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอแจ้งขยายวันส่งคืนหนังสือหอสมุดฯ ทั้ง 3 วิทยาเขต
– หอสมุดสาขาวังท่าพระ
– หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
– หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
(หนังสือที่มีกำหนดส่งคืน วันที่ 28 ธ.ค.2561—> ขยายเป็นวันที่ 2 ม.ค.2562)
(หนังสือที่มีกำหนดส่งคืน วันที่ 2 ม.ค.2562—> ขยายเป็นวันที่ 3 ม.ค.2562)