สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ปรับรูปแบบการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect : ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วยหนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2010 โดยสามารถเข้าใช้งานได้ 4 สาขาวิชา ดังนี้
1. Agricultural and Biological Sciences
2. Engineering
3. Social Sciences
4. Immunology and Microbiology
เข้าใช้งานได้ที่ –> https://www.sciencedirect.com
หรือที่ Website สำนักหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร –> http://www.l.su.ac.th