คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมครั้งที่1/2562 วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม2 ชั้น5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์