สำนักหอสมุดกลาง จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่1/2562 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม2 ชั้น5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์