ตามที่สำนักหอสมุดกลางได้จัดทำโครงการ หนังสือ “ด้วยดวงใจอันไม่รู้จักหยุดนิ่ง” เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของสำนักหอสมุดกลางด้านการบริการวิชาการการแก่สังคม และสนับสนุนส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่า “ศิลปากร” โดยรวบรวมวรรณศิลป์ ทั้งเรื่องสั้น บทกวี และความเรียง จำนวน 75 เรื่อง ของนักเขียน 75 คน ที่เป็นนักศึกษาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้น
และได้มอบหนังสือให้แก่ห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หอสมุดแห่งชาติ และหน่วยงานต่าง ๆ แล้วนั้น

สำหรับผู้สนใจหนังสือเล่มนี้ ทั้งในส่วนผู้ร่วมงานเปิดตัวหนังสือในงาน Book fair เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 และผู้แสดงความประสงค์ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ นั้น สำนักหอสมุดกลางได้จัดกิจกรรมมอบหนังสือ จำนวน 75 เล่มในวันดังกล่าว ตามรายชื่อผู้โชคดีตามไฟล์แนบด้านล่าง

ทั้งนี้ ขอให้ผู้โชตดีตามรายชื่อดังกล่าว ติดต่อรับหนังสือที่สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2562 หากพ้นกำหนด สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบหนังสือดังกล่าว

รายชื่อผู้เข้าร่วมงานและได้รับหนังสือ
รายชื่อผู้จองผ่านช่องทางต่างๆ และได้รับหนังสือ

ช่องทางการติดต่อ สินีนาฏ 0871686199 หรือ
sineenart.suptaeng@gmail.com