ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยุมพร กาษรสุวรรณ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร” และหนังสือ “ด้วยดวงใจอันไม่รู้จักหยุดนิ่ง” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา (คลิปข่าวในพระราชสำนัก)