ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล IMF DataPLUS ประกอบด้วย ข้อมูลสถิติ หนังสือ เอกสาร วารสาร รายงาน จำนวนกว่า 18,000 รายชื่อ และ data series ทั้งหมดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund:IMF) นอกจากนี้ยังมี Data Planet Statistical Datasets เครื่องมือช่วยในการแสดงผลจากข้อมูลของ IMF และแหล่งข้อมูลอื่น ได้แก่ BEA-Bureau of Economics Analysis, Europe Commission, OECD, World Bank, United Nations, และ LIBOR Rates ในรูปแบบต่างๆ เช่น Tread over the Time, Map, Bar chart, Pie chart, Rank เป็นต้น

URL : http://elibrary.imf.org/ (ใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ เชื่อมต่อผ่าน VPN)

คู่มือการใช้งาน
Data Planet Statistical Datasets

คู่มือการ IMF eLibrary (Thai Version)
คู่มือการ IMF eLibrary (English Version)