7 มิ.ย. 2562 ยืมหนังสือได้วันสุดท้าย
10-14 มิ.ย. 2562 รับคืนหนังสือเท่านั้น
14 มิ.ย. 2562 ให้บริการพื้นที่นั่งอ่านวันสุดท้าย
17 มิ.ย. – 14 ก.ค. 2562 ปิดห้องสมุดช่วงขนย้าย
15 ก.ค. 2562 คืนพื้นที่อาคารหอสมุดฯ เพื่อปรับปรุง
–> ติดต่อใช้บริการหอสมุดฯ ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์รวม 3 <–
ส.ค. 2562 – เม.ย. 2563 เปิดบริการชั่วคราว ณ ชั้นใต้ดิน คณะสถาปัตฯ วังท่าพระ