ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และมหาวิทยาลัยศิลปากรมีคำสั่งที่ 1179/2562 เรื่องตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม