สำนักหอสมุดกลาง จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่3/2562 วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม2 ชั้น5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์