ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุดา เตียเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ พร้อมด้วยหัวหน้าหอสมุดทุกวิทยาเขต หัวหน้าฝ่าย/งาน และบุคลากรเข้าร่วมงาน “ร้อยรวมใจ สานสายใย…มุทิตา” เกษียณอายุราชการของบุคลากร โดยในปีนี้หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ท่าน คือ นางฐิติมา กลิ่นทอง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริการ วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 11.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร