เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบ 76 ปี บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกันทำกิจกรรม Su Big Cleaning Day ในบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร/สำนักงาน วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.00น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์