สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ สำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวเปิดโครงการ แนะนำท่านอาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร และนำเสนอวิสัยทัศน์และกรอบแผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ.2562-2565 มีบุคลากรของสำนักหอสมุดกลางเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์     ข้อมูลเอกสารและรูปภาพเพิ่มเติม