ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน กุลวิจิตร นำนักศึกษารายวิชา การจัดการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ สำหรับนักศึกษาวิชาเอก – วิชาโทสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 39 คน ศึกษาดูงานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม2 ชั้น5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์