สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำบุคลากร เข้าศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีท่านอาจารย์สกล ม่วงสุน รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร และบุคลากรหอจดหมายเหตุให้การต้อนรับ วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม2 ชั้น5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์