คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมครั้งที่1/2563 วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม3 ชั้น5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์