คณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมประชุมครั้งที่1/2563 วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม2 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์