สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Turnitin สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการการใช้งาน โดยมีคุณจิราวัฒน์ พรหมพร จากบริษัท บุ๊ค โปโมชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น1 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์