ตามประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบดังนี้  คลิกเพื่อดูรายชื่อและรายละเอียด