สำนักหอสมุดกลาง จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม2 ชั้น5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์