สำนักหอสมุดกลาง จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่2/2563 วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์