ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 26 ก.พ. 2563 เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนของสำนักหอสมุดกลาง ทั้ง 3 วิทยาเขต สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว จึงเห็นสมควรประกาศให้ผู้ใช้บริการ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้
************************************************************************************
สำหรับผู้ใช้บริการ
1. ให้ความร่วมมือ
• หอสมุดขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจวัดไข้ผู้เข้ามาภายในอาคาร หากมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าอาคารเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
2. ดูแลตัวเอง
• หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
• สวมหน้ากากอนามัยที่สะอาดเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก
• ผู้ที่มีอาการไอ จาม ต้องใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
3. งดกิจกรรม
• ขอความกรุณาผู้ใช้บริการ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ที่เดินทางไปประเทศที่มีกลุ่มเสี่ยง และอยู่ในช่วงการกักตัว 14 วัน หรือ ที่มีไข้ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ และพบว่ามีความเสี่ยงโดยการใกล้ชิดหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือกับบุคคลที่มีความเสี่ยงให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อป้องกันมิให้แพร่เชื้อได้ต่อไป และไม่อนุญาตให้เข้าใช้หอสมุด

หมายเหตุ
* หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ขอปิดประตูชั้น 1 และชั้น 3 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้ใช้บริการได้รอบคอบมากขึ้น ส่วนชั้น 4 บริการยืม-คืน โสตทัศนวัสดุสามารถใช้บริการได้ตามปกติ

************************************************************************************
สำหรับบุคลากร
1. ตรวจวัดไข้
• ดำเนินการวัดไข้ผู้เข้ามาภายในอาคารทุกท่าน หากมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส
จะไม่อนุญาตให้เข้าอาคารเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
2. รักษาความสะอาด
• ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 1 – 2 ชั่วโมง ได้แก่ ทางเดินเข้า – ออกอาคาร ลิฟต์ ปุ่มกดลิฟต์ หน้าลิฟต์ ห้องน้ำ ราวบันได ห้องประชุม เป็นต้น
3. เตรียมแอลกอฮอล์เจล
• จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้ ณ จุดทางเข้า – ออกอาคาร