คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร สำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมประชุมครั้งที่1/2563 วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม2 ชั้น5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์