คณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมประชุมครั้งที่2/2563 วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม2 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์