สำนักงาน สำนักหอสมุดกลาง จัดการประชุมเรื่อง มาตรการปฏิบัติงานของบุคลากร อันเนื่องมาจาก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีท่านอาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม2 ชั้น5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์