สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ปิดหอสมุด 3 วิทยาเขต จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ให้ปิดที่ทำการชั่วคราวและกำหนดมาตรการการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 (ฉบับที่ 3)

รายละเอียดและบริการต่าง ๆ ติดตามได้ที่ Facebook Page หรือ โทรศัพท์สอบถามได้ที่แต่ละหอสมุด

หอสมุดวังท่าพระ www.facebook.com/SUlibrary โทร. 081-191-9369
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ www.facebook.com/suslibrary โทร. 081-327-2881
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี www.facebook.com/Libsup โทร. 081-995-0384