สำนักหอสมุดกลาง จัดประชุมคณะกรรมการประจำเดือนสำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่5/2563 วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. โดยประชุม Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)