คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณกรรมการการจัดการความรู้ เข้าร่วมประชุม Online ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.