คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ Library in the New Normal รับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เพื่อเก็บองค์ความรู้และหาแนวทางการบริหารความเสี่ยง ในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ COVID – 19 และจัดการบริการในรูปแบบ New Normal ผ่านระบบ Microsoft Teams  วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.