สำนักหอสมุดกลาง จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่3/2563 วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม2 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์