สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชุมหารือความร่วมมือในการดำเนินการ โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC LINK) ระหว่าง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) TCDC โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณะบุคลากรของสำนักหอสมุดกลางเข้าร่วมประชุมฯ วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณห้องประชุมชั้น5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์