ด้วยสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จะต้องดำเนินการสรรหากรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง ประเภทผู้แทนบุคลากรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นั้น กำหนดให้มีคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง ประเภทผู้แทนบุคลากร ที่ได้มาจากการเลือกตั้ง เพื่อให้การดำเนินการสรรหาเป็นไปโดยเรียบร้อยจึงออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเลือกตั้ง การเสนอชื่อ รวมทั้งคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
เอกสารแนบเพิ่มเติม
1.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลือกตั้ง
2.รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง