คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมประชุมครั้งที่5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์