คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมครั้งที่4/2563 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. โดยจัดการประชุม Online ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงาน  ของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)