สำนักหอสมุดกลาง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะกรรมการเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.กรองทอง ยุวถาวร ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติไชย ฟักศรี กรรมการ
3. ดร.ญาณิฐา หลิมวัฒนา กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญสุภา ศรีพรหมทอง เลขานุการ
5. นางณัชชา มณีวงศ์ ผู้ประสานงาน
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์