สำนักหอสมุดกลาง จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่4/2563 วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.0 น. ณ ห้องประชุม2 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์