สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการการนำเสนอแนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบสำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยความร่วมมือจากภาควิชาภูมิสถาปัตย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช / รองศาสตราจารย์ ดร. คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ / รองศาสตราจารย์ดร. นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย / อาจารย์ ดร. สุภาพ เกิดแสง ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี / อาจารย์อภิเษก หงษ์วิทยากร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี / ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง / อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร พร้อมบุคลากรของสำนักหอสมุดกลางเข้าร่วมรับฟัง และให้ข้อเสนอแนะ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิการยน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์