ตามที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 นั้น สำนักหอสมุดกลาง ขอประกาศแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. ขอให้บุคลากรและผู้ใช้บริการที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร หรือเดินทางไปจังหวัดสมุทรสาคร ให้มีการกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน และให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) ทั้งนี้ให้แจ้งผ่านหัวหน้างานและผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ตามลำดับ
2. ขอให้ฝ่ายหอสมุดและสำนักงานสำนักหอสมุดกลาง สำรวจบุคลากรในสังกัดที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดสมุทรสาคร หรือเดินทางไปจังหวัดสมุทรสาคร ทำบันทึกแจ้งมายังสำนักงานสำนักหอสมุดกลาง หรือช่องทางไลน์กลุ่มสำนักหอสมุดกลาง
3. ขอให้บุคลากรและผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ และหากมีอาการอยู่ในข่ายการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้กักตัวและแจ้งสำนักหอสมุดกลางโดยเร็วที่สุด
4. ขอให้บุคลากรและผู้ใช้บริการ ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด และพิจารณาหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจาย รวมถึงรายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติให้สำนักหอสมุดกลางทราบโดยเร่งด่วน เพื่อร่วมกันควบคุมสถานการณ์ เอกสารแนบ