สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการศึกษาดูงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และบุคลากรของสำนักหอสมุดกลาง เดินทางไปศึกษาดูงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2563
– ศึกษาดูงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
– ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– ศึกษาดูงานสำนักหอสมุด และTCDC มหาวิทยาลัยขอนแก่น