สำนักหอสมุดกลาง จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น. โดยประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)