คณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมประชุมครั้งที่1/2564 วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. โดยประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอันเนื่องมาจาก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)