สำนักงานสำนักหอสมุดกลางจัดการประชุมผู้บริหารและรองผู้อำนวยการฯ พบปะบุคลากรสำนักงานสำนักหอสมุดกลาง เพื่อเผยแพร่การทบทวนปรัชญา ค่านิยมองค์กร พันธกิจ วิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2564-2566 ของสำนักหอสมุดกลาง  รวมถึงเปิดเวทีรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวความคิดร่วมกับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาหอสมุดฯ ทั้งเชิงกายภาพและพื้นที่ดิจิทัลผ่านช่องทางออนไลน์ร่วมกัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง  อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  และบุคลากรของสำนักงานสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5  อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์