ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางและรองผู้อำนวยการฯ พบปะบุคลากรหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อเผยแพร่การทบทวนปรัชญา ค่านิยมองค์กร พันธกิจ วิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2564-2566 ของสำนักหอสมุดกลาง รวมถึงเปิดเวทีรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวความคิดร่วมกับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาหอสมุดฯ ทั้งเชิงกายภาพและพื้นที่ดิจิทัลผ่านช่องทางออนไลน์ร่วมกัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี