ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางและรองผู้อำนวยการฯ พบปะบุคลากรหอสมุดวังท่าพระ เพื่อเผยแพร่การทบทวนปรัชญา ค่านิยมองค์กร พันธกิจ วิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2564-2566 ของสำนักหอสมุดกลาง รวมถึงเปิดเวทีรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวความคิดร่วมกับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาหอสมุดฯ ทั้งเชิงกายภาพและพื้นที่ดิจิทัลผ่านช่องทางออนไลน์ร่วมกัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และบุคลากรหอสมุดวังท่าพระ เข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ณ ห้อง 410 คณะโบราณคดี วังท่าพระ