คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 3/2564 วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. โดยประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)