คณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมรวบรวมองค์ความรู้จากการไปศึกษาดูงานครั้งที่ 1/2564 โดยมีบุคลากรที่ไปศึกษาดูงานเข้าร่วมกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรม Online ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบ และสามารถนำมาช่วยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของสำนักหอสมุดกลางให้บรรลุเป้าหมายต่อไปได้ วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร