คณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมรวบรวมองค์ความรู้จากการไปศึกษาดูงานครั้งที่ 2/2564 โดยมีบุคลากรหอสมุดวังท่าพระที่ไปศึกษาดูงานเข้าร่วมกิจกรรม Online ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบ และสามารถนำมาช่วยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของสำนักหอสมุดกลางให้บรรลุเป้าหมายต่อไปได้ วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น.